Tasarımda Kolektif Hareketler Zirvesi: Kamu için Tasarlamak/Kamuyla Tasarlamak

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "Tasarımda Kolektif Hareketler Zirvesi: Kamu için Tasarlamak/Kamuyla Tasarlamak" başlıklı konferans, 30 Temmuz 2019 tarihinde Doğuş Üniversitesi Acıbadem Yerleşkesi’nde yapılacak.

Günümüzde, kar amacı gütmeksizin bir araya gelen yerel örgütlenmeler, politik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlara çözüm bulmak amacı ile toplumsal hayatın her alanında faaliyet göstermektedir. Küreselleşen dünyada yaşanan savaşlar, afetler, doğal kaynakların yetersizliği ve sosyal eşitsizlikler gibi sorunlar bugün sivil toplum kuruluşlarının ve yerel örgütlenmelerin gündemini oluşturmaktadır. Toplumun yaşam formlarına ilişkin sorunların giderilmesi, koşullarının iyileştirilmesi gibi sorunların, sınırlı devlet kaynaklarıyla çözülemediği noktalarda, yerel örgütlenmeler geliştirdikleri programlar ile aktif rol oynmakta ve katılımcı demokrasi anlayışının güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Gönüllülük esasına dayanan örgütlenmeler, tasarım alanlarında da önemli görevler üstlenmektedir. Bu örgütlenmelerin tasarım sürecine yaklaşımları, gerek yerel yönetimlerle gerek özel ya da kamu kurumlarıyla birlikte geliştirdikleri yaratıcı alternatifler, toplumsal sorunlara çözüm üretir.

Son yıllarda ülkemizde de farklı alanlardaki çalışmaları ile çeşitli tasarım süreçlerine dahil olan kolektif hareketler, yerel etkileşim ve işbirliğine dayalı verimli örnekler sergilemektedirler. Özellikle kullanıcıları da bilgi, deneyim ve görüşleri ile karar alma süreçlerine dahil ettikleri çalışmaları ile, tasarım sürecini paylaşımcı bir eyleme dönüştüren, kullanıcı odaklı bir yaklaşım göstermektedirler.

Bu bağlamda düzenlenen konferansta, tasarım alanında kolektif çalışma örneklerine yer verilerek, farklı ölçeklerdeki işbirlikleri ve yaklaşımlar tartışılmak istenmektedir. Sunuşların kent, mekan ve beden ölçeği etrafında toplanması planlanmaktadır. Buna göre kent ölçeğinin konuları:

 • Planlamada Toplumsal Odaklı Pratikler
 • Planlama Süreçlerinde Katılım Yaklaşımları Ve Yöntemleri
 • Sosyal Adaletsizlik ve Katılımda Eşitlik
 • Katılımcı Süreçlerde Çatışmalı Fikirler ve Uzlaşma
 • Kentsel Mekanlarda Yerel Etkileşim ve İşbirliğine Dayalı Başarılı Örnekler


Mekan ölçeğinin konuları:

 • Mekan Tasarımında Katılımcı Yaklaşım
 • Sosyal Mimarlık Yaklaşımları
 • Tasarım Sürecinin Doğasını Güncel Paradigmalar Çerçevesinde Yeniden Yorumlamak
 • Mimari Tasarım Sürecinde Katılım Sorunları
 • Katılım Politikalarının Sahip Olması Gereken Güncel Özellikler


İnsan bedeni ölçeğinin konuları:

 • Kullanıcı Odaklı Tasarım Yaklaşımı
 • Katılımcı Tasarım Yaklaşımında Yöntemler ve İletişim Dili

olarak öngörülmekle birlikte, yalnızca bu maddeler ile sınırlandırılmayacaktır.

Kent, mekan ve insan bedeni ölçeğindeki çeşitli örneklerin bir ara geleceği "Tasarımda Kolektif Hareketler Zirvesi: Kamu için Tasarlamak/Kamuyla Tasarlamak" konferansında mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünüleri tasarımı, mühendislik, sosyoloji, felsefe gibi ilgili tüm disiplinlerin katılımına değer verilmektedir.

Birbirlerinden farklı deneyim ve birikimlere sahip akademisyenler, meslek profesyonelleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı, bilgi ve deneyimi paylaşma açısından önemli bulunmaktadır. Bu bağlamda, tasarımda disiplinler arası yaklaşımların geliştirilmesi, nadiren birbiri ile koordineli çalışan disiplinlerin bir araya gelerek geleceğe yenilikçi bir bakış açısıyla yön verme potansiyeli de önem kazanmaktadır.  

Konferansa katılım formu için tıklayınız.Kullanıcı Girişi