Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Projelerin teslim edilmesi için son gün 21 Mayıs 2013.

Yarışmanın Adı ve Amacı

Gazipaşa Belediyesi'nce, gelişmeleri simgelemek, çağdaş bir kentte olması gereken bir belediye kompleksi elde etmek düşüncesiyle yarışma şartnamesinde verilen 1/1000 ölçekli imar paftalarında sınırları belirlenmiş alanda, Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak, "Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması" açılmıştır.

Yarışmanın Şekli

“Antalya Gazipaşa Belediye Hizmet Binası, Ticaret Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimari ProjeYarışması”, “Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği” kurallarıiçersinde çıkarılmış, serbest, ulusal ve tek aşamalı bir yarışmadır. 

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacıların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması, şartname alarak adres bırakmaları veşartnamenin 3. Maddesinde belirtilen yarışma yönetmeliğinin 15.maddesine istinaden aşağıdakikoşulları karşılaması gerekir.

A. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısıdurumunda olmamak,
B. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
C. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları,yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
D. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
E. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardanbir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
F. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmakve onaylamakla görevli olmamak,
G. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır veisimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte, üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların şartname bedeli olan 50,00TL’yi (Elli Türk Lirası) aşağıdabelirtilen banka şubesi hesabına isim belirterek yatırmaları gerekir. Banka dekontunun ve teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasıyla şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Jüri Üyelerinin ve Raportörlerin İsim ve Kimlikleri

Danışma Jüri Üyeleri

 1. Cemburak Özgenç, Gazipaşa Belediye Başkanı
 2. Esin Bilgiç, Mimar
 3. Ömer Yılmaz, Mimar
 4. Durmuş Ali Toker, Harita Teknisyeni
 5. Özge Köksal, Mimar

Asil Jüri Üyeleri

 1. Nevzat Oğuz Özer, Mimar
 2. Ömer Selçuk Baz, Mimar
 3. Hüseyin Kahvecioğlu, Mimar
 4. Şevkiye Erdal, Mimar
 5. Evrim Soysal, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 1. Ervin Garip, Mimar
 2. Tan Kamil Gürer, Mimar
 3. Ömür Selçuk Topaloğlu, İnşaat Mühendisi

Raportörler

 1. Nisa Yılmaz Erkovan, Mimar
 2. Evşen Kuzu Özdemir,  Mimar

Raportör Yardımcıları

 1. Mehmet Bayru, Mimar
 2. Arzu Eralp, Şehir Plancısı

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 25 Şubat 2013
Soru sormak için son gün: 17 Mart 2013
Cevapların duyurulması: 20 Mart 2013
Projelerin teslim edilmesi için son gün: 21 Mayıs 2013
Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün: 23 Mayıs 2013
Sonuçların ilanı: 30 Mayıs 2013
Sergi başlangıç günü: 3 Haziran 2013
Kolokyum: 8 Haziran 2013

Ödüller

1. Ödül 25.000 TL
2. Ödül 18.000 TL
3. Ödül 12.000 TL

1. Mansiyon 7.500 TL
2. Mansiyon 7.500 TL
3. Mansiyon 7.500 TL 
4. Mansiyon 7.500 TL 

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar yarışmaya ilişkin sorularını 15 Mart 2013 günü saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğünebildirebilirler. Cevaplar, 20 Mart 2013 gününe kadar soru soranın kimliği belirtilmeksizin yarışmaşartnamesi alarak kaydını yaptıran tüm yarışmacılara yazılı veya e-posta olarak gönderilecektir.

Projelerin Teslim Yeri ve Şartları

Proje ve ekleri 21 Mayıs 2013 günü yarışma raportörlüğüne elden teslim edilebilir veya posta ile adreseteslim yolu ile gönderilebilir.21 Mayıs 2013 günü saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğüne, postaya veya kargoya teslimedilemeyen projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Kargo ile gönderilen projelere ait kargo makbuzuen geç 21 Mayıs 2013 saat 19:00’a kadar belirtilen yarışma iletişim adreslerine faks ya da e-posta yoluile ulaştırılmalıdır.Posta veya kargo ile gönderilen projelerin en geç 23 Mayıs 2013 günü saat 17.00’a kadar raportörlüğeteslim edilmiş olması gerekmektedir.

Postadan kaynaklanan gecikmelerden Gazipaşa Belediyesi ve raportörlük sorumlu değildir.

Yarışma Sonuçlarının Duyurulması

Yarışmanın sonucu Gazipaşa Belediye Başkanlığı tarafından resmi gazete ve internet sitesinde duyurulacaktır. Jüri raporu tüm yarışmacılara gönderilecektir.

Yarışmayı Açan Kurumun Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Adı: Antalya Gazipaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Adresi: Cumhuriyet Meydanı 07900 Gazipaşa ANTALYA
Tel: +90 242 572 45 58 – dahili 134/146
Fax: +90 242 572 30 36
E-mail: [email protected]
Web: www.gazipasa.bel.trKullanıcı Girişi